☎ 501 291 665    📩 info@metalinhome.pl
Pon. – Pt. 8:00 – 16:00
Darmowa wysyłka stolików na terenie Polski
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o Użytkownikach Strony internetowej www.metalinhome.pl.
 2. Właścicielem Strony internetowej www.metalinhome.pl oraz administratorem Państwa danych osobowych jest Sprzedawca CHI-KA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazowie pod numerem 131A, 37-418 Krzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0001029807; NIP: 6020083133; REGON: 180335666, e-mail: info@metalinhome.pl, tel.: 501291665.
 3. Definicje zawarte w § 1 Regulaminu Strony internetowej stosuje się odpowiednio do niniejszej Polityki.
 1. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW
 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników są przechowywane i przetwarzane w zakresie zgody udzielonej przez Użytkowników oraz w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych lub RODO),Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz.1000 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.).
 2. Sprzedawca może przetwarzać następujące informacje (w tym dane osobowe) Użytkownika:
  1. Dane identyfikacyjne nadesłane przez Użytkownika, w tym imię oraz nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Korzystanie z Usług Elektronicznych: Konta oraz Formularza zamówienia wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem sklepu Internetowego wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres dostawy Towaru.
  2. Logi serwera sieciowego. Sprzedawca automatycznie gromadzi logi serwera sieciowego w przypadku odwiedzenia Strony internetowej przez Użytkownika za pomocą komputera, na którym zainstalowana jest Strona internetowa (zwanego „serwerem sieciowym”). Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP Użytkownika, data i miejsce odwiedzenia sklepu Internetowego, witryna internetowa, z której Użytkownik wszedł do sklepu Internetowego, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, rodzaj używanego systemu operacyjnego oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego Użytkownika.
  3. Adresy IP. Sprzedawca może gromadzić informacje o adresie IP Użytkownika. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego oraz dla celów technicznych.
 3. Sprzedawca nie zbiera i nie przetwarza danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do organizacji związkowych, oraz nie przetwarza danych dotyczących stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności.
 4. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze sklepu Internetowego w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem Strony internetowej lub niniejszą Polityką prywatności, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz ochrony swoich praw i roszczeń.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem sklepu Internetowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, CELE PRZETWARZANIA

Do przetwarzania Państwa danych osobowych dochodzi m.in. w następujących sytuacjach:

 1. przy korzystaniu z Formularza kontaktowego znajdującego się na podstronie  https://www.metalinhome.pl/index.php/kontakt/w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
 2. przy zakupie Towaru – w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Towaru zakupionego w sklepie internetowym stanowiącym część Strony internetowej.
 1. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH, CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązującą podstawę prawną. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Sprzedawcę jest niezbędność do wykonania umowy sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić Sprzedawcy realizację usług na Państwa rzecz, w szczególności zawarcie i realizację umowy sprzedaży Towarów, udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Formularz kontaktowy.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, bądź do czasu zakończenia prowadzenia działalności przez Sprzedawcę.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi przez Sprzedawcę. Dane mogą być przechowywane po zakończeniu świadczenia usługi jeśli będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa (np. dla celów podatkowych lub księgowych, czy też do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych ze świadczoną usługą).

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM, PROFILOWANIE

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Sprzedawca współpracuje w celu wykonania świadczonych na Państwa rzecz usług. Mogą to być dostawcy zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, w przypadku dostawy zamówionych przez Użytkownika Towarów, również podmioty zajmujące się dostawą Towarów, a w przypadku dokonywania płatności elektronicznych również podmioty obsługujące płatności elektroniczne (np. PayU S.A., ul.  Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495).

Przekazywanie danych odbywa się zawsze zgodnie z prawem, na podstawie zawartej umowy, która wskazuje określone przez nas cele przetwarzania.


Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania. Sprzedawca nie wykorzystuje systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące Państwa danych osobowych. Decyzje i działania podejmowane są wyłącznie przez pracowników Sprzedawcy.
 

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli mają Państwo podejrzenie, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych i/lub Ustawą o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu dokonania aktualizacji lub sprostowania danych osobowych Użytkownika, Użytkownik przesyła informację e-mail do Sprzedawcy. Użytkownik zostanie powiadomiony o uaktualnieniu danych. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji wprowadzonych danych osobowych w przypadku ich zmiany. Zabronione jest podawanie danych osobowych nieprawdziwych lub danych osobowych dotyczących innej osoby.

VII. PLIKI COOKIES

 1. DEFINICJA: pliki cookies to informacje, które serwisy internetowe przesyłają do przeglądarki, a które przeglądarka odsyła do serwisu internetowego przy ponownym wejściu do serwisu. Dzięki plikom cookies Użytkownik nie musi po raz kolejny wpisywać danych uprzednio wprowadzonych do serwisu, a urządzenie Użytkownika jest rozpoznawane przez serwis internetowy, przez co wyświetlanie serwisu dostosowuje się do indywidualnych potrzeb Użytkownika i wcześniej wybranych przez niego ustawień.
 2. PLIKI COOKIES A DANE OSOBOWE: pliki cookies co do zasady nie spełniają definicji danych osobowych, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach cookies, w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Jednakże takie dane nie są ujawniane osobom nieuprawnionym, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu realizacji określonych usług na rzecz Użytkownika.
 3. RODZAJE PLIKÓW COOKIES:Na Stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES: Pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji użytkownika (tj. o adresie IP, z którego łączy się Użytkownik ze Stroną internetową, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Informacje generowane przez pliki cookies, w tym adres IP, mogą być przekazywane przez Sprzedawcę na rzecz Google oraz na rzecz podmiotów trzecich. W szczególności Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu:
  1. dopasowania zawartości Strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, pliki rozpoznają urządzenie Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić Stronę internetową;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu, statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony internetowej;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Strony internetowej (po zalogowaniu do Konta Użytkownika), dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie;
  4. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Strona internetowa wykorzystuje narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia firma Google.
  5. informacje generowane przez pliki cookies, w tym adres IP mogą być przekazywane przez Sprzedawcę na rzecz Google oraz na rzecz podmiotów trzecich.
 5. REZYGNACJA Z PLIKÓW COOKIES: Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce. Należy mieć jednak na względzie, że Strona internetowa może nie funkcjonować poprawnie bez włączonej obsługi plików cookies.

VIII. ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Miejsce, w którym przechowywane są dane osobowe, chronione jest zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi oraz organizacyjnymi w celu odpowiedniej ochrony danych udostępnionych Sprzedawcy. Sprzedawca nie ma jednak kontroli nad bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną od chwili ich wysłania przez Użytkownika, do chwili ich dotarcia do Sprzedawcy.
 2. Strona internetowa została wyposażona w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między Użytkownikiem a serwerem. Podstrony zawierające formularze danych osobowych automatycznie są przełączane na protokół https (logowanie i rejestracja, rejestracja konta, przypomnienie hasła, koszyk [od kroku rejestracji/logowania/szybkiego zakupu do końca ścieżki zakupowej], w tym płatności elektroniczne).
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Strony internetowej. Wszelkie niepokojące zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych należy zgłaszać na adres e-mail: info@metalinhome.pl.
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@metalinhome.pl
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.